මයි විෂන් ඇස් රෝහල

රජයේ සුදුසුකම් ලත් අක්ෂි තාක්ෂණවේදින් මගින් අතිනවීන තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතය

නොමිලේ ඇස් පරික්ෂා කිරීම

ලියාපදිංචි වීම

~ අක්ෂි සැත්කම්
~ ඇස් කණ්ණාඩි
~ අව් කණ්ණාඩි
~ ශ්‍රවණ උපකරණ
~ අක්ෂි ඖෂධාලය

~ දියවැඩියා ප්‍රතිකාර
~ විශේෂඥ වෛද්‍ය උපදේශ සේවා
~ සිවි කාච
~ සුද ඉවත්කර කාච දැමීම
~ අග්‍රහාර සිසු සුරක්ෂා රක්ෂණ පහසුකම්

අපගේ සේවා

සුහද කාර්‍යමණ්ඩලය සමගින්

Branded Eyewear

Full Scope Optometric

Services & Eye Care.

We treat our patients with the most careful and individual approach, stylish eye-wear and latest innovations in contact lenses in a relaxed and friendly environment.


Who We Are
My Vision Eye Hospital

The National Leader in Eye Care

My Vision Eye Hospital is one of the main treatment focused Eye Hospital in Sri Lanka, offering modern scientific technologies with advanced ophthalmic treatments.

More About us…

Meet Our Staff

My Vision Eye Hospital’s Staff is always dedicated to provide an excellent service for all your optical service requirements.